Všeobecné obchodné podmienky

SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o., Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín, IČO: 46 356 487

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o., Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín, IČO: 46 356 487,, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: info@palimeovocie.sk tel./fax: +421 315 601 702 adresa prevádzky: SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o. , Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín, Slovensko

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. DODANIE PREDMETU KÚPY

2.1 Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral dobrovoľne v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode “Pálime Ovocie”.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, platobných podmienok a podľa prepravných podmienok v súlade s dodržaním stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady na prepravu hradí kupujúci spolu s tovarom vopred pred dodávkou ak nie je dohodnuté inak. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo vlastnou prepravou. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote doručený kupujúcemu. Tovar dodávame na uzemí Slovenskej republiky prípadne krajiny/krajín uvedených v prepravných podmienkach.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a podmienkach prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4 Pri fyzických osobách je určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci alebo kuriér (doručovateľ tovaru) povinný odoprieť dodanie tovaru.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný: a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci sa zaväzuje: – dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene – adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote – vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

3.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť: – za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom – poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérom resp. expresnou zásielkovou službou – prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci je povinný: a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

6.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6.6 Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či ináč poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru do spoločnosti SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.).

6.7 Reklamácie sú vybavované – telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 315 601 702) – e-mailom (palimeovocie@centrum.sk) – poštou (SAMARIA Ovocný Liehovar, s.r.o. , Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín)

6.8 Záruka Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

7. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, v špecifických prípadoch aj číslo povolenia na predaj alebo distribúciu spotrebiteľského balenia liehu.

7.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

7.4 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

8.2 Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru aj v prípadoch, ak: -kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, -kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.

8.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.4 Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 50 €. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

8.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.

9.4 Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

9.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a zákona o elektronickom obchode.

9.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy t.j. spravidla dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

9.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Prepravné a platobné podmienky uvedené ďalej ako príloha.